YASAL ZORUNLULUK

Ajans Foto

YASAL ZORUNLULUK

İlkyardımcı ve Zorunlu İlkyardımcı İstihdamı (Değ:R.G: 18.3.2004/25406)

Madde 16- Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezlerden en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Madde 29-Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir.

İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

Uluslararası Kalite Standartları gereği; AB ülkelerine ihracat yapan firmaların çalışanlarından; her 10 kişiden 1 kişinin Sağlık Bakanlığı Onaylı İlkyardımcı sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

506 Sayılı SSK Kanunu 11/A Maddesi a) bendine göre;

İşyerinde personelin başına gelen her türlü olay iş kazasıdır, işyerinde personelin başına gelen maruziyet iş kazası sayılması sebebiyle ölüm ya da yaralanma durumunda aşağıdaki hukuk süreci ile karşı karşıya kalınabilir

1.RÜCU (GERİ ALMA) TAZMİNATI

“ Kazayı geçirdiğim sırada çevremde bir ilkyardımcı olsa idi daha az zarar görürdüm” ifadesi ile yasaya rücu edilerek tazminat davası açılabilir.

SSK Yasasının 10. ve 26. Md.

2.MANEVİ TAZMİNAT

3.MADDİ TAZMİNAT

Borçlar Yasası Md.46 

a) İş Göremezlik Tazminatı 

b) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Borçlar Yasası Md.45

4857 SAYILI İŞ KANUNU MADDE 77.

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77 de İşverenlerin sorumluluğu şöyle tanımlanmaktadır;

İşverenler; İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar konularında bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

07/04/2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre aşağıdaki eğitimlerin verilme zorunluluğu mevcuttur. 

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI EĞITIM KONULARI:

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ( 4857 Sayılı İş Kanununca Zorunlu )

Risk Değerlendirmesi Eğitimi

Yangın ve Yangından Korunma Eğitimi ( 4857 Sayılı İş Kanununca Zorunlu )

İlkyardım Eğitimi

Acil Durum Planlama Eğitimi

İLKYARDIMCI SERTİFİKASINA ZORUNLU OLARAK SAHİP OLMASI GEREKEN MESLEKLER:

Ambulans Şöförü,

tüm uçuş personeli ve pilotlar

Cankurtaran,

Antranör

Turist Rehberi

Güvenlik Görevlisi